Reisitingimused

OÜ MAINEDD REISIMÜÜGITINGIMUSED

1.Reisikorraldaja vastutus.

1.1 Mainedd Reisikorraldaja tugineb oma tegevuses Turismiseaduses sätestatud tingimustest.
Vastutab selle eest, et reis vastab kliendile antud reisiprogrammile.
1.2 Reisikorraldaja ei saa vastutada lubaduste eest, mida kliendile annavad meie reiside edasimüüjad.
1.3 Reisikorraldaja ei vastuta force majeure`st põhjustatud kahju eest(loodusõnnetused, rasked ilmastikuolud,
poliitilised vahejuhtumid, streigid ja muud temast sõltumatud asjaolud).
1.4 Reisikorraldaja ei vastuta selle eest, kui kliendile mingil põhjusel ei anta mõne riigi viisat.
Reisikorraldaja vastutab viisade vormistamise tehnilise külje eest.
1.5 Reisikorraldajal on õigus reis ära jätta juhul, kui reisi hind eeldab teatud minimaalset osavõtjate arvu ja reisi
ostnuid on tunduvalt vähem. Antud juhul tagastatakse kliendile kogu sissemakstud raha. See ei kehti tellimusreiside puhul. Siis jääb sissemakse tagastamata. 
1.6 Reisikorraldajal on õigus vahetada hotelli enne reisi või reisi ajal, kui temast mitteolenevatel
põhjustel ( ülebroneerimine, avarii ) väljakuulutatud hotelli ei ole võimalik majutada.

2. Reisi leping ja reisi eest tasumine.

2.1 Leping kliendi ja Reisikorraldaja vahel sünnib alates momendist, mil klient on tasunud ettemaksu tema
poolt välja valitud reisi maksumusest.
2.2 Reisile registreerumisel telefoni teel tuleb 5-10 ööpäeva jooksul registreerimise päevast tasuda
ettemaks kokkuleppeliselt, olenevalt reisi eripärast.
2.3 Kaugreiside reisipakett hinnaga 1201-1500 € ettemaks 320 € / Reisipakett 1501-4500 € ettemaks 640 €
2.4 Lähireiside pakett hinnaga 1-250 € ettemaks 32 € / Reisipakett 251- 599 € ettemaks 100 € /
Reisipakett hinnaga 600-1200 € ettemaks 200 €
2.5 Vajaduse korral tuleb ettemaksuks tasuda vastavalt suurem summa.
2.6 Reisi kogumaksumus peab olema tasutud vastavalt reisi iseloomule hiljemalt 60-30 ööpäeva enne reisi väljumist.
Kaugreiside puhul vajaduse korral 60 päeva enne reisi väljumist.
Juhul, kui reis on ostetud hiljem, kui 30 ööpäeva enne reisi algust, peab klient tasuma reisi kogusumma
3 ööpäeva jooksul alates tellimise päevast.
2.7 Tellimus muutub reisikorraldaja jaoks siduvaks peale ettemaksu tasumist kliendi poolt.
2.8 Kui klient jätab reisi ettemakse või mistahes osamakse kokkulepitud tähtajaks maksmata, loetakse reisi tellimus kliendi poolt tagasi võetuks ja reisikorraldajal on õigus antud kliendi reis tühistada. Sel juhul ettemakse tagastamisele ei kuulu. 

3. Reisi annulleerimistingimused.

3.1 Ilma mõjuva põhjuseta ja reisitõrkekindlustuseta (soovitav vormistada) on kliendil õigus annulleerida reis
allpool toodud tingimustel:
3.1.1 Lähireisidel  bussireisid hiljemalt 35 ööpäeva enne reisi väljumist, kaotades reisikorraldaja bürookulud
alates 30 –100 € inimese kohta, vastavalt reisi iseloomule ja maksumusele. Lähireis on reis Eesti Vabariigi piires,kuni 2 ööbimisega.
3.1.2 Kaugreiside ja lennureiside puhul sissemaksu summa ei kuulu tagastamisele.
3.1.3 Hiljem, kui 15 ööpäeva enne reisi väljumist, kaotades trahvina 50% reisi kogumaksumusest.
3.1.4 Kaugreiside puhul hiljem, kui 45 ööpäeva enne reisi väljumist, kaotades trahvina 50 % reisi kogumaksumusest.
3.1.5 Hiljem, kui 72 tundi enne reisi väljumist, kaugreiside puhul hiljem, kui 30 ööpäeva kaotades kogu reisi maksumuse.
3.2 Kui reis annulleeritakse mõjuva põhjusega, on kliendil õigus sissemakstud summa
(vähendatud bürookulude ja võimalike otsekulude võrra) tagasi saada.
3.3 Mõjuvaks põhjuseks loetakse: kliendi või temale lähedase inimese (elukaaslase, abikaasa, vanemate, lapse)
haigestumist, surma või sattumist õnnetusjuhtumisse, tulekahju, suur varaline kahju).
3.4 Klient on kohustatud koheselt informeerima reisikorraldajat mõjuva takistuse ilmnemisest ja esitama juhtunu
kohta kirjaliku tõendi (arstilt tõendi, mis keelab reisile minemast, politseilt teate,jms.).
3.5 Juhul, kui klient mingil põhjusel loobub valitud ja makstud reisist kuid leiab mõne teise sama hinnatasemega reisi,
on võimalik raha kanda temale sobivale reisile, tasudes kaasnevad lisakulutused lennupiletite ümberregistrerimine,
hotellimajutuse tühistamine jm).

Võimalike otsekulude all mõistetakse Reisikorraldaja reaalseid vältimatuid kulutusi (hotellitrahv, viisa, sõidupiletite trahvikulud). 


3.6 Lennureisi korral, reisist loobumisel tagastatakse lennukipileti raha vastavalt lennufirma eeskirjadele.
Sooduspiletite raha lennufirmad ei tagasta.

4.Reisi hind ja hinna muutused.

4.1 Reisi hinna sisse kuuluvad reisiprogrammis loetletud teenused, millised reisikorraldaja on kohustatud kliendile tagama.
4.2 Kui klient ei kasuta mõnda reisipaketi hinda kuuluvat teenust, ei ole õigust raha tagasi nõuda.
4.3 Eraldi tellitud lisateenused reisi hinda ei kuulu.
4.4 Reisikorraldajal on õigus muuta reisi hinda ja ajagraafikut juhul, kui see on tingitud objektiivsetest asjaoludest
(laeva –ja lennugraafikute, ning hindade muutused või sihtkoha maa maksud ning teenustasud, mida ei olnud reisi
planeerimisel võimalik ette näha, mis mõjutavad reisipaketi hinda. Seega Reisikorraldajast sõltumatud asjaolud.
4.5 Valuutakursside muutumine, kohalike hindade tõus
4.6 Reisikorraldaja ei ole kohustatud üksi reisile tulnud inimesele toakaaslast leidma.
Võimaluse korral majutatakse kellegagi kokku. Ühekohalise toa juurdemaks vastavalt reisile.

5.Kahjude hüvitamise kord.

5.1 Reisikorraldaja hüvitab kliendile kahju juhul, kui see on põhjustatud Reisikorraldaja või tema esindaja süü tõttu.
5.2 Reisikorraldaja ei ole kohustatud hüvitama kliendi programmiväliseid kulutusi ega kahjusid, mis on
põhjustatud temast sõltumatutest asjaoludest.
5.3 Reisikorraldaja ei vastuta edasimüüjate poolt antud puuduliku või ebatäpse informatsiooni eest.
5.4 Reisi ebaõnnestumisel Reisikorraldaja süü tõttu, on kliendil õigus nõuda temale tekitatud kahju hüvitamist.
Reisikorraldaja ei vastuta kliendi enda tegevuse (tegevusetuse) või hooletuse tõttu tekitatud kahjude eest.
5.5.Reisikorraldaja ei vastuta kuritöö ohvriks sattumise eest.
5.6 Reisikorraldaja ei vastuta väljasõidule mitte ilmunud kliendi reisi ärajäämise eest. 
5.7 Väljasõidu päeval reisile hilinenud kliendile raha ei tagastata.
5.8 Põhjendatud pretensioonid palume esitada Reisikorraldajale kirjalikult 5-10 päeva jooksul pärast reisi toimumist.
Hilisemaid pretensioone ei võeta arvesse.


6.Vead reisikorralduses ja nendest teatamine

6.1 Kui programmis pakutavad teenused ei vasta kirjeldusele.
6.2 Puuduseks ei saa pidada reisi kui terviku seisukohalt vaadatuna vähetähtsaid muudatusi, mida sihtkoha ja
marsruudi puhul võidi eeldada.

7.Puuduste kõrvaldamine

7.1 Reisija on kohustatud teavitama sihtkohas reisikorraldaja esindajat puudustest või
pretensioonidest.
7.2 Võimaluse korral on reisikorraldaja kohustatud viga parandama juhul, kui see ei põhjusta
ebaadekvaatseid kulutusi.

8. Reisitingimuste tõlgendus ja kehtivus

8.1 Eeltoodud reisitingimused muutuvad mõlemale poolele kohustuslikeks pärast reisilepingu sõlmimist ( punkt 2.1)
8.2 Reisija ja reisikorraldaja vahelised erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel.
Kokkulepet saavutamata on õigus erimeelsusi käsitleda Tarbijakaitseametis või Eesti Vabariigi
Seadusega ettenähtud korras.